23 ഓഗസ്റ്റ് 2010

പ്രതീക്ഷ

ഒരു സ്വപ്നം കണ്ട്‌ ഞെട്ടിയുണരുന്ന
ലാഘവത്തോടെ എഴുന്നേല്‍ക്കണം..
ഇതു സ്വപ്നം തന്നെ..
അല്ലെങ്കില്‍ ഭ്രമമാണോ?

ഇതു മറ്റൊരു നിദ്രയാവും..
ഇവിടെ നടക്കുന്നതൊക്കെ സ്വപ്നങ്ങളും..

ഒരു സ്വപ്നത്തില്‍ നിന്നുണര്‍ന്നത്‌ മറ്റൊരു നിദ്രയിലേയ്ക്ക്‌..!

നേരം വെളുക്കും എന്നും..
എഴുന്നേല്‍ക്കും എന്നും..
പ്രതീക്ഷയുണ്ട്‌..